Rozliczenia firm i osób prywatnych w Holandii e-rozliczenia POLACY za granicą dołącz do nas! Własna firma w Holandii dołącz do nas

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług

Poniższe warunki śwaidczenia usług obowiązują wszystkich użytkowników platformy internetowej ”Fachwork ”.

1. Definicje

W regulaminie świadczenia usług stosuję się poniższe definicję .

1.1 Konto użytkownika – w celu korzystania z platformy ”Fachwork ” użytkownik zakłada własne konto .

1.2 Ogłoszenia – poprzez platformę’Fachwork ” użytkownicy mogą dodawać własne ogłoszenia .

1.3 Ogólne warunki śwaidczenia usług – zawierają regulamin firmy,który zostaję udostępniony poprzez strone ”Fachwork” dla wszystkich użytkowników strony .

1.4 Uzytkownik – osoba /fima korzystająca z platformy ”Fachwork ”

1.5 Abonament -użytkownik może wybrać płatną opcję korzystanie z poszerzonych funkcji strony ”Fachwork ” dokonując ustalonej opłaty za ustalony z góry okres.

1.6 Usługi – obejmują korzystanie z platformy ” Fachwork ”.

1.7 Fachowiec- osoba /firma gotowa do podjęcia zleceń proponowanych przez innych użytkowników platformy ”Fachwork.

1.8 Umowa -”Abonament fachwork ”- umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem korzystających z poszerzonych funkcji strony a platformą ”Fachwork ”.

1.9 Platforma – strona internetowa firmy ”Fachwork ”.

2. Właściel platformy ”Fachwork ” -firma MF Advies en Bemiddeling.

2. Ogólne warunki.

2.1 Poniższe warunki dotyczą wszystkich umów pomiędzy platforma ”Fachwork ” a Użytkownikiem .

2.2 Platforma ”Fachwork ” zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian i uzupełnień regulaminu w zależności od potrzeb zmieniającego się rynku .Informację o gruntownych zmianach będą zamieszczane przed wejściem takowych w życie na platformie Fachwork . Jeśli wchodzące zmiany regulaminu nię będą zaakceptowane przez użytkowników korzystających w danej chwili z naszych usług będą miały prawo wypowiedzi zawartej wcześniej umowy do momentu wejścia nowych zasad ogólnych warunków.

2.3 Odchylenia od regulaminu są możliwe tylko wyłacznie w przypadku ujęcia tego faktu w formie pisemnej pomiędzy platformą ”Fachwork ” oraz Użytkownikiem .

2.4 Platforma ”Fachwork ” odrzuca jednoznacznie wszelkie ogólne warunki ustanowione przez Użytkownika .Podstawą i podłożem działania platformy ”Fachwork ” są wewnętrzne ogólne świadczenia usług .

2.5 Jeśli ogólne warunki świadczenia usług platformy ”Fachwork ” na skutek działań prawnych pomiędzy Właścielem platformy oraz Użytkownikiem weszły jednorazowo w życie ,wówczas wszelakie zawarte umowy w czasie pozniejszym podlegają wcześniej ustanowionym i zaakceptowanym ogólnym warunkom świadczenia usług.

2.6 Jeśli któreś z ogólnych warunków zostały anulowane ,wóczas pozostałe nadal mają obowiązująca moc prawną. Relatywnie nowe warunki również nabierają obowiązującej mocy prawnej.

3. Zawarcie umowy .

3.1 Umowa może zostać zawarta pomiędzy stronami w zlażności od dokonanego wyboru ,w formie słownej , pisemnej , telefonicznej , elektronicznej lub innej zostosowanej w danej chwili . Platforma ”Fachwork ” pozostawia decyjzję o podjęciu umowy i jej formy ,całkowicie we własnych kompetencjach .Rodzaj i sposób zawiąznia umowy ,nie wpływa na jej ważność.

3.2 W celu uniknięcia nieporozoumień ,zastosowanie artykuły 6:230 Burgelijke Wetboek (wedlug prawa holenderskiego ) nie znajduję zastosowania w ogólnych warunkach świadczenia usług platformy ”Fachwork ” ,gdyż Klient nie kwalifikuję się jako konsument .

3.3 Zamieszczane artykuły na platformie ”Fachwork” mają charakter informacyjny, za treśc takowych nie odpowiada właściciel platfromy.

4. Usługi

4.1 Stworzyliśmy platformę za pomocą której ”Użytkownicy ” kontaktują się ze sobą w celu podjęcia i ewentualnego wykonania zleceń . Platforma jest środkiem komunikacji. Właściciel platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania ”Użytkowników ” oraz ewentualnych zawartych umów pomiedzy ”Użytkownikami ” .

4.2

Jedynie właściel pltatformy ”Fachwork”jest upoważniony do nanoszenia zmian do regulaminu oraz ewentualnej zmiany proponowanych usług.

4.3

Platforma została stworzona przez właściciela z najwiekszą możliwą starannościa. Wszelakie informację publikowane bezpośrednio przez Użytkownika na stronie ”Fachwork ” są bezporśrednim skutkiem działań ”Użytkownika ”,który sam ponosi odpowiedzialności za prawidłowość dostarczanych informacji .

Właściel platformy ”Fachwork ” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powyższe informację oraz następstw wynikających z komunikacji pomiędzy ”Użytkownikami”. Takich jak, między innymi umów pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą,

wykonaniem umówionych zleceń czy też płatności za podjętę zlecenia ,czy też prawidłowość wykonanych zleceń .

4.4

Platforma ”Fachwork ” nie gwaratnuje :

-prawidłowosci informacji publikowanych przez ”Użytkownika ”(za poprawność takowych odpowiada sam ”Użytkownik ”)

-nieprzerwalnego działania i dostępności platformy ,wolności od wirusów i wszelakich infekcji internetowach ,rzeczą oczywistą jest ,iż właściciel platformy podejmię wszelkie starania ,aby strona wróciła do normalnego działania

-iż osoby trzecie nie będą używać plaformy w celach wykraczjących poza normy prawne

5. Pracę nad stroną .

Włąściciel platformy jest uprawniony do prowadzenia wymaganych prac nad stroną .

Może to implikować brakiem dostępu do strony na czas wykonywanych prac .

Uzytkownik nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku dostępu do strony

lub utraty swoich danych . Ponadto Właściciel strony nie jest zobligowany o wszelakich

wykonywnaych pracach lub o niedostępności strony informwoać Użytkownika .

6.Użytkowanie strony oraz przekazywanie informacji .

6.1 Użytkownikiem strony mogą być zarówno osoby fizyczne ,jaki i firmy (osoby prawne ).

6.2 Użytkownik zobowiązuje się podawać prawidłowe dane ,za które sam ponosi odpowiedzialność.

6.3 Użytkownik sam odpowiada za treść dodawanych ogłoszeń na platformie ”Fachwork ”. Niecenzurowane ogłoszenia ,wpływające na szkodę imago strony

”Fachwork ” lub osób trzecich ( fizycznych bądz prawnych ) prowadzi do usunięcia

ogłoszeń bez wiedzy i zgody Użytkownika . Daje także podstawę prawną do pociągniecia do odpowiedzialności Użytkownika .

6.4 Strona ”Fachwork ” używa cookies ,o których Użytkownik jest poinformowany

wchodząc na strone .

6.5 Absolutny zakaz publikowania i zamieszczania poniższych informacji na platformie

”Fachwork ”:

-informacji wbrew ustanowionemu regulaminowi

-informacji wiążacych się z nielegalnymi usługami

-informacji działajacych na czyjąkolwiek szkodę

-informacji zawierajacych lub odsyłajacych do konkurekcyjnych firm (jednostek )

w stosunku do platformy ”Fachwork ”

-informacji wbrew przyjętemu dobru publicznemu

6.6

Właściciel platformy ”Fachwork ” ponoszący koszty utrzymania strony rości sobie prawo do pobierania opłat za jej użytkowanie. Użytkownika zobowiązuję się do uiszczanie wymaganych i ustalonyc opłat ,bez podjemowania prób takowych unikania .

6.7 .

Właściciel platformy zachowuję prawo do nanoszenia zmian do publikowanych ogłoszeń przez Użytkownika lub odmówienia prawa do publikacji ogłoszenia .

Własściciel jest uprawniony do usuwania ogłoszeń lub odmówienia Uzytkownikowi

prawa do korzystania z platformy .

6.8

Reakcje ,opinie etc .zamieszczane przez Użytkowników nię będą usuwane na ich prośbę .Nawet jeśli motywem będzie rzekoma nieprawidłowość zamieszczanych danych lub zamieszczone informacje będą przypuszczlanie działać na szkode osób trzecich lub firm .Takowe też jednostki nie mają prawa rościć sobie zadośćuczynienia

ze strony właściela platformy .W imię wolności słowa kązdy Uzytkownik ma prawo

do własnej ,subiektywnej opinii .Mając jednakże na uwadzę dobro osób trzecich .

6.9

Umowa pomiędzy właścicielem platformy ”Fachwork ” a Użytkownikiem zostaje

zawarta po definitywnym zaakceptowaniu warunków przez obydwie strony .

Właściciel strony nie odpowiada za prawidłowość ,poprawność ,czy jakąkolwiek inna formę wszelakich niścisłości wynikających z działań Użytkowników lub ewetnulnych

kosztów wynikających z wyżej wspomniancyh działań .

6.10

Celem platformy ”Fachwork ” jest ułatwienie komunikacji pomiędzy użytkownikami

oraz promowanie zamieszczanych ogłoszeń poprzez wszelkie dostępnie środki przekazu.

Kompletowanie danych Uzytkowników w jakimkolwiek innym celu przez osoby trzecie

lub firmy jest surowe zakazane .

6.11

Naruszenie artykułu 6.10 uprawnia Właściciela platformy do nałożenia kary 1000 euro

za wydarzenie ,a w przypadku konieczności pociągniecia do odpowiedzialności

karnej .

6.12

Użytkownik zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na promowanie ogłoszenia poprzez wszelakie możliwe środki przekazu, tak jak. np facebook, lindendin etc. Sposób promocji ogłoszenia oraz treść ogłoszenia promowanego określa i wybiera

właściciel platformy”Fachwork”.

7. Recenzję .

7.1 Użytkownicy platformy ”Fachwork” posiadają możliwość dołaczania recenzji .

Za zamieszczone informację Użytkownicy ponoszą sami odpowiedzialność.

7.2 Za informację umieszczone w recenzjach nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Właściciel platformy ”Fachwork”,jakrównież za ewentualne skutki zamieszczania

takowych recenzji .

7.3 Właściciel platformy ”Fachwork ” zastrzega sobie prawo do ewentualnego

usunięcia recenzji ,które po zgłoszeniu rzeczywiście będą nieprawidłowe

lub szkodliwe dla osób trzecich / firm . Usunięcie może nastąpić w wyniku

zamieszczania niecenzurowanych treści .

7.4 Recenzje w każdym przypadku muszą spełniać poniższe warunki :

-treść nie może zawierać syptomów wulgarnych ,niecenzurowanych ,działających

na szkodę

-zakazuję się zamieszczać jakichkolwiek danych osób trzecich /firm bez zgody takowych

-zakazuję się dołaczania linków przekierowujących na inne strony

8. Polityka prywatności .

8.1 Właściciel platformy przetwarza dane Uzytkowników w celach prowadzenia

platformy ”Fachwork” zachowując postanowienia polityki prywatności .

8.2 Oświadczenie o plityce prywaności jest zawarte i opublikowane na stronie .

8.3 Zgodnie z zasadami działania platformy ”Fachwork” określonymi m.in w artykule 6.10 oraz 6.12, promowanie ogłoszeń następuje automatycznie po zamieszczeniu ogłoszenia i nie jest postrzegane jako naruszenie prywatności Uzytkownika.

9. Konto na platformie ”Fachwork ”.

9.1 W celu użytkowania platformy ”Fachwork”należy założyć konto według wskazówek ujętych na stronie i podać wskazane dane .

9.2 Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do kontroli wyżej wspomniach

danych .W przypadkach koniecznych Właściciel platformy może poprosić o dodatkowe

dane lub udokumentowanie takowych . W przypadku braku rekacji ze strony

Uzytkownika w ciągu 10 dni konto zostanie zablokowane do momentu

dostarczenia wymaganych informacji .

9.3 Konto zostaje założone po definitywnym zaakceptowaniu przez platformę

”Fachwork ” .

9.4 Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia konta ,

jeśli takowe nie spełnia wymogów regulaminu . W każdym przypadku konta

zawierające niecenzurowane treści ,działające na szkodę innych lub zawierające

konkurencyjne treści dla Właściciela platformy ”Fachwork ”zostaną zablokowane

i usunięte .

9.5 Założenie konta wymaga zabezpieczenia w postaci hasła .Użytkownik jest

sam odpowiedzialny za przechowywanie ,uaktualnianie i ochronę prywatnego hasła .

Włąsciciel platformy nie ponosi żadnej opowiedzialności za implikacje wynikające

z niewłaściwej ochrony prywatnego hasła do konta na stronie ”Fachwork ”.

9.6

Właściciel strony ”Fachwork ”jest upoważniony do zmiany hasła do konta Utkownika , jeśli wymaga tego zaistniała sytuacja kreująca zagrożenie jakości usług platformy ”Fachwork ”.

10. Dezakytwacja lub usunięcia konta Użytkownika .

Właściciel platformy ”Fachwork ”zastzega sobie prawa do możliwości zablokowania

lub w przypadku konieczności usunięcia konta Użytkownika ,bez konieczności wypłacania jakiegokolwiek zadośćuczynienia ,jeśli :

-Uzytkownika naruszył w jakikolwiek spsób obowiązujący regulamin świadczenia usług platformy ”Fachwork ”

-Użytkownik naruszył prawa osób /firm trzecich

-Użytkownik naruszył obowiązujące normy prawne .

11. Siła wyższa .

Właściciel platformy ”Fachwork ” nie ponosi żadnej odpowiedziałności wynikającej ze skutków tzw. ”siły wyższej ” .Pod tym ,że to pojęciem rozumiemy wydarzenia na które Właściciel platformy nie ma żadnego wpływu ,takich jak np . brak wywiązania się

ze swoich obowiązków dostawców , czy też wpółpracujących z platformą ” Fachwork ”

frim /osób trzecich ,katastrofy środowiska naturalnego,włamania na strone etc.

12.Odpowiedzialność Właściciela platformy ”Fachwork ”.

12.1 Właścicel platformy ”Fachwork ” nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za działania Użytkowników i skutki takowych działań.

12.2 Właściciel platformy ponosi tylko odpowiedzialnośc w przypadku

celowego działania platformy ”Fachwork” na szkodę osób /firm trzecich .

Sytuacja powyższa jest w rozumieniu Właściciela praktycznie niemożliwa .

Celem platformy jest ułatwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami

i znależieniem /wybraniem jak najlepszej oferty .Działanie na szkodę

może zajśc jedynie w przypadku niesubordynacji pracowników firmy

lub włamaniem na strone .Za pierwsze wyżej wymienione pjęcie

ponosi odpowiedzialność Właścicel platformy ,który zobowiązuję sie

zwolnić danego pracownika oraz zwrócić koszty zapłaconego abonamentu

za dany miesiąc ,w którym doszło do działania na szkode .

W przypadku włamania na stronę mamy do czynnia z pojeciem ”siły wyższej”

i postanowieniami artykułu 11 .

12.3 Jeśli mimo załozonych celów Właściciela plaformy jakimi są :istnienie i funkcjonowanie platformy ”Fachwork ” na rzecz dobra ogólnego jej Użytkowników

( pod tym pojeciem odnosimy się do znalezienia jak najlepszej/jak najkorzystniejszej oferty dla Użytkownika ) subiektywnie uzna Użytkownik ,iż został pokrzywdzony

celowo przez platformę ”Fachwork ” ,a skutki szkodliwych działań platformy będą

miały bezpośredni związek ze szkodliwym i celowym działaniem platformy ”Fachwork ”,wówczas Własciciel zobowiązuję się do zwrotu abonamentu zapłąconego

w danym miesiącu ,w którym wydarzenie miało miejsce . Jako szkodliwe skutki działania platformy ”Fachwork ” wyłaczone są :spadek obrotów danej firmy lub spadek zysków danej firmy /osób trzecich ,czy też spadek popularności danej firmy / osób trzecich .

12.4 Właścicel platformy zastrzega sobie wypłatę maksymalnego zwrotu abonamentu

do kwoty 250 pln ,niezależnie od opłat poniesionych przez Użytkownika .

13.Przekierowania .

Platforma ”Fachwork ” zawiera przekierowania /linki/odnosniki do stron trzecich .

Za takowe Własciciel platformy ”Fachwork ” nie ponosi żadnej opowiedzialności .

14.Zabezpieczenia strony .

Platforma ”Fachwork ” posiada zabezpieczenia ,które wiadomo ,iż są ograniczone

możliwościami technicznymi i finansowymi . Włąsciciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelakie włamania ,infekcje wirusowe etc i skutki takowych .

15.Zgłoszenia nadużyć .

15.1 Użytkownicy są zobligowani podawać wymagane dane przy publikacji ogłoszeń,które są z góry ustalone przez Włąsciciela platformy ”Fachwork ”.

15.2 W przypadku subiektywnej oceny Użytkownika ,iż doszło do nadużycia ,należy skorzystac z opcji dostępnej na stronie ”Zgloś nadużycie ” .Wówczas obiektywnie

zostanie wydana ocena ,czy takowe naduzycie miała miejsce . Pod pojeciem

nadyżycia rozumiemy działania niezgodne z obowiązującym prawem .W tych

kategoriach nie kwalifikuję się pojecia wyrażnia własnego zdania i wolności słowa .

15.3 Użytkownicy zgłaszający bezpodstawnie nadużycie mogą ponieść koszty

wynikająće z takowego działania ,gdyż każde zgłoszenie wiąże się z kosztami

pracy pracowników platformy ”Fachwork ”.

15.4 .Opcją alternatywna zgłoszenia problemu jest przycisk ,,Sugestie Użytkownika ”,

w których można wyrazić swoje opinie , rady ,podzielić się ewentualnymi problemami etc .

16.Długość i zakończenie umowy .

16.1 Każda umowa zawarta w jakiejkolwiek formie pomiędzy Włąscicielm platformy ”Fachwork ” oraz Uzytkownikiem jest umową na czas nieokreślony .Chyba ,iż w umowie ujęto pisemnie ,w osobnym punkcie czas trwania takowej .

16.2 Jeśli Użytkownik jest w stanie insolwencji lub działa wbrew obowiązującemu

regulaminowi platformy ”Fachwork ” ,lub zachodzi inne postanowienie wynikające z

zawartej umowy Właściciel platformy ma prawo jednostronnego zakończenia

umowy bez uprzedniego informowania Użytkownika .

16.3 Uzytkownik ma prawo do wykasowania własnego konta,jednakże zobowiązania

płatnicze wynikające z zawartej umowy nadal obligują Uzytkownika do dokonywania

płatności .

17. Reklama .

17.1 Użytkownicy mają prawo do zamieszczania odpłatnie reklam na stronie ,na podstawie zawartej umowy pomiędzy Właścicielem platformy ”Fachwork ” oraz Uzytkownikiem .

17.2 Publikacja reklamy następuję po uprzednim skontrolowaniu treści oraz wpłynieciu

na konto opłaty za zamieszczoną reklamę .

18. Spory prawne .

Ogólne warunki świadczenia usług podlegają pod obowiązujące prawo Holandii .

 

Jesteś nowym użytkownikiem? Załóż Swoje konto aby korzystać z platformy.
Rejestracja
Masz już konto?
Zaloguj się, aby korzystać z platformy i zapraszać do dyskusji znajomych.
Logowanie

Zasubskrybuj

aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiałach na Fachwork